Σύμφωνα με το άρθρου 4 του Ν.3843/2010 για όλα τα κτίρια τηρείται υποχρεωτικά η Ταυτότητα Κτιρίου η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

  1. την άδεια δόμησης του κτιρίου, θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,
  2. τα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας, θεωρημένα από την αρμόδια υπηρεσία,
  3. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
  4. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο όπως κατασκευάσθηκε τελικώς, καθώς και την τυχόν αναγκαία ενημέρωση ή αναθεώρηση της άδειας κατά τις κείμενες διατάξεις,
  5. το έντυπο ελέγχου για την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου αυτού,
  6. το έντυπο ελέγχου για τη στατική μελέτη του κτιρίου,
  7. το έντυπο ελέγχου για τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου,
  8. το βίντεο, στο οποίο απεικονίζονται οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του κτιρίου, όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήψης του,
  9. τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου,
  10. πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρίου.

Η δημιουργία της Ταυτότητας Κτιρίου αρχίζει με την ολοκλήρωση των εργασιών τοιχοποιίας για τα στοιχεία 1, 2, 5, 6 και 7 που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο και συμπληρώνεται με τα υπόλοιπα στοιχεία σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία θεώρησης της άδειας για τη σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Το σχετικό βίντεο ανά κατηγορία μελέτης και εγκατάστασης αποστέλλεται από τον αρμόδιο μηχανικό στην οικεία πολεοδομική υπηρεσία και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του μαζί με το σχετικό έντυπο ελέγχου.

Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές διαπιστώσουν μη νόμιμη συμπλήρωση της Ταυτότητας Κτιρίου,ο αρμόδιος ανά κατηγορία μηχανικός τιμωρείται με πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή οριστικής στέρησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, η οποία επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα.