Σε αρκετές περιπτώσεις αδειοδότησης επιχειρήσεων όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφετέριες, παντοπωλεία, ψιλικά, αρτοποιία, φαρμακεία κτλ), συνεργεία αυτοκίνητων, χώροι στάθμευσης, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α. απαιτήτε η συνδρομή μηχανικού κυρίως για την μελέτη της κάτοψης του χώρου, την εμβαδομέτρηση, τον έλεγχο της νομιμότητας αλλά και την εκπόνηση βεβαιώσεων, τεχνικών εκθέσεων, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και ενεργητικής πυροπροστασίας, όπου αυτές απαιτούνται ανάλογα με τη επιθυμητή δραστηριότητα. Επίσης ο μηχανικός μπορεί να αναλάβει την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών που ζητούνται από τις σχετικές υπηρεσίες (βεβαίωση κύριας χρήσης, χρήσεις γης κτλ) για λογαριασμό του αιτούντος ή να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου την διαδικασία έκδοσης της άδειας λειτουργιάς.

Είναι σημαντικό να εξετάσουμε εάν στο σημείο στο όποιο θα εγκατασταθεί η επιχείρηση επιτρέπεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα από τις χρήσεις γης της περιοχής. Όσο αφορά το κτίριο ή το τμήμα του κτιρίου όπου θα γίνει η εγκατάσταση της επιχείρησης, θα πρέπει να ελεγχθεί εάν η χρήση προβλέπεται από την οικοδομική άδεια (πχ για την ίδρυση ενός παντοπωλείου θα πρέπει ο συγκεκριμένος χώρος να φαίνετε ως κατάστημα στην οικοδομική άδεια του κτιρίου). Επίσης θα πρέπει να συμφωνεί το εγκεκριμένο αρχιτεκτονικό σχέδιο της οικοδομικής άδειας με την υφιστάμενη κατάσταση του κτίσματος. Τέλος, εάν στο κτίριο υπάρχει καταστατικό, τότε αυτό θα πρέπει να μην απαγορεύει την συγκεκριμένη χρήση. Σε περίπτωση που κάτι από τα παραπάνω δεν ισχύει, τότε είτε δεν είναι δυνατή η έκδοση της άδειας λειτουργιάς στο συγκεκριμένο κτίσμα ή στην περιοχή, είτε απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες πριν την έναρξη της διαδικασίας (όπως πχ νομιμοποίηση αυθαίρετης κατασκευής, αλλαγή χρήσης του κτιρίου ή τμήματος αυτού κτλ).

Για κάθε είδος επιχείρησης, για την οποία απαιτείται άδεια λειτουργιάς με συγκεκριμένες τεχνικές και υγειονομικές προδιαγραφές, πρέπει να γίνετε λεπτομερής έλεγχος, με την συνδρομή μηχανικού, για το εάν το κτίριο ή το τμήμα του κτιρίου πληρεί αυτές τις προδιαγραφές πριν την έναρξη της διαδικασίας. Τέτοιες προδιαγραφές υπάρχουν για κάθε χρήση και συνήθως αφορούν στην ύπαρξη χώρων υγιεινής (wc και προθάλαμος με συγκεκριμένες ελάχιστες διαστάσεις), την απόσταση από σχολεία- εκκλησιές- νοσοκομεία ή επιχειρήσεις με την ιδία δραστηριότητα (πχ στα φαρμακεία), το εμβαδόν- τις διαστάσεις- το ύψος του κύριου χώρου της δραστηριότητας, την ύπαρξη αποθηκευτικού χώρου, την δημιουργία παρασκευαστηρίου και το ελάχιστο εμβαδόν του κτλ. Εάν κάποια από τα παραπάνω δεν ικανοποιεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές της ζητούμενης δραστηριότητας τότε είτε είναι αδύνατη η αδειοδότηση της (πχ άδεια πώλησης αλκοολούχων πότων σε απόσταση από σχολικό συγκρότημα μικρότερη της επιτρεπόμενης) είτε απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες όπως πχ έκδοση άδειας μικρής κλίμακας για νέα διαρρύθμιση του wc ώστε να πλήρη τις ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις.

Παράλληλα με τα παραπάνω μπορεί πρόσθετα να ζητηθεί από τον μηχανικό, εάν το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης, η μελέτη του χώρου του καταστήματος η οποία μπορεί να αφορά μια απλή διάταξη του χώρου (πχ θέσεων εργασίας, πάγκων, τραπεζοκαθισμάτων, ψυγείων κτλ) εως και μια ολοκληρωμένη μελέτη εσωτερικής αρχιτεκτονικής και διακόσμησης του καταστήματος.

σχετικά άρθρα/νέα

Έλεγχος καταστήματος για άδεια λειτουργιάς καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Κ.Υ.Ε.

Προδιαγραφές Αποχωρητηρίων (WC) Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος