Σε υφιστάμενα κτίρια είναι δυνατή η προσθήκη νέου τμήματος εφόσον οι συντελεστές του οικοπέδου (δόμηση, κάλυψη, μέγιστο ύψος, όγκος κλπ) δεν έχουν εξαντληθεί κατά την κατασκευή του υφιστάμενου κτιρίου ή εφόσον έχουν επαυξηθεί λόγο αλλαγής των όρων δόμησης της περιοχής. Κατά την διαδικασία της έκδοσης της άδειας δόμησης της προσθήκης γίνεται έλεγχος των υφιστάμενων κατασκευών του οικοπέδου, οι οποίες θα πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενες. Σε περιπτώσεις μικροπαραβάσεων ή παραβάσεων που μπορούν να νομιμοποιηθούν πρέπει πρώτα να ακολουθηθεί η διαδικασία νομιμοποίησης και έπειτα να εκδοθεί η άδεια δόμησης.

Διακρίνουμε δυο είδη προσθήκης, την προσθήκη καθ’ ύψος όπου ουσιαστικά έχουμε την προσθήκη ενός ή περισσότερων ορόφων εντος του περιγράμματος της κάλυψης του κτιρίου και την προσθήκη κατ’ επέκταση όπου κατασκευάζουμε ένα νέο κτίριο σε “πλάγια” επαφή με το υφιστάμενο. Υπάρχει και η περίπτωση να έχουμε και τα δυο είδη ταυτόχρονα όπως π.χ. επέκταση ισογείου και προσθήκη ενός ορόφου. Προσθήκη επίσης θεωρείται και η κατασκευή στοιχείων εξωτερικά του κτιρίου όπως η προσθήκη μιας ασκεπής ξύλινης πέργκολας ή μιας στέγης ή πχ η προσθήκη ενός ανελκυστήρα σε ένα υφιστάμενο κτίριο  στο οποίο δεν προβλεπόταν στην οικοδομική του άδεια κλπ.

Το σημαντικότερο που θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν σε μια προσθήκη καθ’ ύψος (προσθήκη ενός ή περισσότερων ορόφων) είναι η στατική επάρκεια του υφιστάμενου κτιρίου. Αφενός να εξετάσουμε την στατική και αντισεισμική μελέτη της οικοδομικής άδειας βάση της οποίας έγινε η κατασκευή και αφετέρου να δούμε, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, τις φθορές που έχει υποστεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου (υποστυλώματα, δοκάρια, πλάκες κλπ) λόγο της χρήσης, της ηλικίας του, του περιβάλλοντος ή ακόμα και λόγο σεισμού που μπορεί να έχει γίνει παλιότερα. Πρέπει να δούμε αν η στατική και αντισεισμική μελέτη του κτιρίου προβλέπει την μελλοντική προσθήκη των ορόφων που επιθυμούμε και επίσης να δούμε με ποιον κανονισμό έχουν γίνει οι μελέτες. Όσο ποιο παλαιό είναι το υφιστάμενο κτίριο, τόσο ποιο παλαιός είναι και ο κανονισμός με τον οποίο έγινε η μελέτη και συνεπώς δεν περιλαμβάνει την τεχνολογία και τις προδιαγραφές των σημερινών κανονισμών που ισχύουν και που είναι ανώτεροι από τους προγενέστερους ως προς την ασφάλεια του δομήματος. Επίσης οι φθορές του φέροντος οργανισμού του κτιρίου μπορεί να επηρεάζουν σημαντικά την στατική επάρκεια του κτιρίου και σε περιπτώσεις ακραίων αμφιβολιών ίσως να απαιτητέ και περαιτέρω μελέτη του κτιρίου με δειγματοληψία και προσδιορισμό των αντοχών του εργαστηριακά.

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω στοιχειά καταλήγουμε στο αν το κτίριο επαρκεί στατικά για την προσθήκη ή εάν χρειάζονται ενισχύσεις και επισκευές πριν την προσθήκη. Επίσης μπορούμε να αποφασίσουμε για τα υλικά με τα όποια θα γίνει η προσθήκη όπως πχ σε ένα κτίριο με οριακή αντοχή στην πρόσθετη φόρτιση της προσθήκης λογο παλαιού κανονισμού κατασκευής ή φθορών, μπορούμε να κατασκευάσουμε τον νέο όροφο χρησιμοποιώντας ελαφρότερα υλικά τοιχοποιίας ή μεταλλικό σκελετό κλπ.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο έλεγχος της στατικής επάρκειας του κτιρίου μπορεί να γίνει συμφώνα με τον ισχύοντα κανονισμό του έτους της οικοδομικής άδειας όποτε και οι παρεμβάσεις ελαχιστοποιούνται ή και μηδενίζονται, αλλά και με μεταγενέστερο κανονισμό που σίγουρα θα επιβαρύνει αρκετά το κόστος των απαιτούμενων παρεμβάσεων και ενισχύσεων του υφιστάμενου. Επίσης, στην περίπτωση που στην οικοδομική άδεια προβλέπεται η μελλοντική προσθήκη ενός ή περισσότερων ορόφων, τους οποίους δεν υπερβαίνουμε, και εφόσον το κτίριο δεν παρουσιάζει σημαντικές φθορές, τότε δεν υπάρχει υποχρέωση για έλεγχο της στατικής επάρκειας εφόσον το επιθυμεί ο ιδιόκτητες.

Ένας λεπτομερής έλεγχος του κτιρίου και του ιστορικού του (πχ επισκευές από σεισμό) σε συνδυασμό με την στατική και αντισεισμική μελέτη της οικοδομικής άδειας και την εμπειρία και την γνώση του μηχανικού, θα καθοδηγήσει τον ιδιοκτήτη με ασφάλεια στο να λάβει τα απαραίτητα μετρά που μπορεί να προκύψουν πριν την προσθήκη. Σε όλες τις περιπτώσεις, η στατική και αντισεισμική μελέτη του νέου τμήματος γίνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς, όπως άλλωστε συμβαίνει και στην προσθήκη κατ’ επέκταση όπου το νέο κτίριο είναι σχεδόν πάντα στατικά ανεξάρτητο από το υφιστάμενο (έρχεται σε επαφή μέσω αντισεισμικού αρμού) όποτε και δεν απαιτητέ οποιοσδήποτε έλεγχος για το υφιστάμενο.

Η προσθήκη αρχιτεκτονικά μπορεί να είναι ανεξάρτητη από το υπόλοιπο κτίριο ή και να έχει άλλη χρήση ή μπορεί να ενταχθεί αρχιτεκτονικά στο κτίριο στο οποίο μπορούν να γίνουν και τροποποιήσεις ως προς την κάτοψη όπως πχ να προστεθεί ένας όροφος σε μια κατοικία, ο όποιος να εξυπηρετεί τα υπνοδωμάτια και στον υφιστάμενο όροφο να καταργηθούν τα υπνοδωμάτια και να διαμορφωθούν χώροι καθιστικού, τραπεζαρίας καθώς και κλίμακα για την επικοινωνία των επιπέδων. Τα νέα τμήματα των κτιρίων πρέπει να εναρμονίζονται με τους ισχύοντες κανονισμούς, ασχέτως με τα υφιστάμενα καθώς επίσης απαιτητέ και η εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών ανάλογα με την χρήση και το μέγεθος τους.

προσθηκη οροφου σε κτιριο