Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Κ.Π.Υ.Υ.Ε. (ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 ΦΕΚ 3403/Β’/31.12.2013)

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος το οποίο υπάγεται στις γενικούς όρους και προϋποθέσεις της Υγειονομι­κής Διάταξης (αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/12- ΦεΚ 2718 Β’/2012) και τις ειδικότερες ανά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις και αδειοδοτείται από δήμους, εφεξής καλού­μενο «Κατάστημα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος».

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν αποκλει­στικά οι κάτωθι δραστηριότητες:

  1. Κομμωτήριο
  2. Κουρείο
  3. Κατάστημα περιποίησης χεριών-ποδιών
  4. Εργαστήριο Δερματοστιξίας (tattoo)

Διαδικασία και δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση κα­ταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδια­φέροντος (Κ.Υ.Ε.), ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο, σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) ή μέσω του ηλε­κτρονικού ΕΚΕ (ERMIS-EUGO) τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.
β) Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζό­ντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι δεν απαγορεύετε η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναλη­θής, ανακαλείται η χορηγηθείσα προέγκριση καθώς και παύει η τυχόν ίδρυση και λειτουργία του καταστήματος.
 

Η προέγκριση χορηγείται από τα κατά νόμο αρμό­δια όργανα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά.

Δεν απαιτείται χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο δήμο για την ίδρυση Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εφόσον πρό­κειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου Κ.Υ.Ε., για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο δήμο, υπεύθυνες δηλώ­σεις του ενδιαφερομένου και του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως.

Για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας κα­ταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδια­φέροντος υποβάλλονται στον οι­κείο δήμο, σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) ή μέσω του ηλεκτρονικού ΕΚΕ (ERMIS-EUGO) τα εξής:

α) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου με την οποία γνωστοποιείται η ίδρυση και λειτουργία κα­ταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδια­φέροντος και δηλώνεται η συμμόρφωσή του με τις γενικότερες προϋποθέσεις που ορίζονται στην Υγειονομική Διάταξη αριθμ. ΥΙγ/Γ.Π./οικ. 96967/12 (ΦΕΚ 2718 Β’/2012) και τις ειδικότερες ανά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις για τη λειτουργία τέτοιου είδους επιχειρήσεων
β) Υπεύθυνη Δήλωση του εποπτεύοντος ιδιώτη μη­χανικού με την οποία δηλώνεται ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το Κατάστημα, ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων και περιγράφονται αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέ­ρωση φακέλου άδειας δόμησης, προϋφιστάμενο κτίριο του 1955 κλπ).
γ) Το προβλεπόμενο παράβολο.
 

Ο οικείος δήμος με την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων γνωστοποίησης και του παραβόλου χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής γνωστοποί­ησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος παρο­χής υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για μία ή περισσότερες δραστηριό­τητες εξαιρουμένων των εργαστηρίων δερματοστιξίας (tattoo) τα οποία δεν επιτρέπεται να λειτουργούν στον ίδιο χώρο με άλλες επιχειρήσεις καλλωπισμού, υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος.

Η βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το συγκεκριμένο Κατάστημα παροχής υπηρεσιών υγειο­νομικού ενδιαφέροντος. Ο δήμος οφείλει να μη ζητά από τον ενδιαφερόμενο άλλα δικαιολογητικά πλέον των υπεύθυνων δηλώσεων και του παραβόλου, για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Ο δήμος κοινοποιεί το έντυπο της γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας του συγκεκριμένου Καταστήμα­τος, εντός πέντε (5) ημερών, στην οικεία υπηρεσία δόμη­σης, την υγειονομική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και την πυροσβεστική υπηρεσία. Οι ανωτέρω υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων και η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, διενεργούν υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συ­νόλου των Καταστημάτων Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με την παρούσα.

Σε περίπτωση που κατά τον δειγματοληπτικό ή τον έκτακτο έλεγχο διαπιστωθεί παράβαση η οποία δικαιολογεί την οριστική παύση της λειτουργίας του Καταστήματος ή την διακοπή της λειτουργίας του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο και διαπίστωσε την παράβαση, ενημερώνει σχετικά την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

Προϋπόθεση για την έναρξη της δραστηριότητας του Καταστήματος είναι η προηγούμενη έκδοση βεβαί­ωσης άσκησης επιτηδεύματος του ενδιαφερομένου από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.

δειτε επισης
Έλεγχος καταστήματος για άδεια λειτουργιάς καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Κ.Υ.Ε.
Προδιαγραφές Αποχωρητηρίων (WC) Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος