Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών – Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης (ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824 ΦΕΚ 3402/Β’/31.12.2013)

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, εξαιρουμένων των υπεραγορών τροφίμων, υπάγεται στην Κατηγορία ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης (αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/ 12- ΦΕΚ 2718 Β’/2012) και αδειοδοτείται από δήμους, εφεξής καλούμενο «Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέ­ροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών».

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν αποκλει­στικά οι κάτωθι δραστηριότητες:

 1. Οπωροπωλείο
 2. Κρεοπωλείο
 3. Παντοπωλείο
 4. Πτηνοπωλείο
 5. Αυγοπωλείο
 6. Ιχθυοπωλείο
 7. Γαλακτοπωλείο
 8. Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων
 9. Καφεκοπτείο
 10. Πρατήριο ελαίων και λιπών
 11. Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής
 12. Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής
 13. Πρατήριο άρτου*
 14. Πρατήριο έτοιμου φαγητού
 15. Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προ­ϊόντων
 16. Κάβα εμφιαλωμένων ποτών
 17. Κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας
 18. Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κλπ σε εμπορικά καταστήματα
 19. Παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων.

*Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της παρ. Η της υποπαραγρ. Η1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107) σύμφωνα με την οποία, η ίδρυση Πρατηρίου άρτου δεν επιτρέπεται σε κρεοπω­λεία, πτηνοπωλεία, ιχθυοπωλεία, περίπτερα και καταστήματα ψιλικών.

Διαδικασία και δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση κα­ταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) λιανι­κής διάθεσης τροφίμων και ποτών, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο, σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) ή μέσω του ηλε­κτρονικού ΕΚΕ (ERMIS-EUGO) τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.
β) Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζό­ντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι δεν απαγορεύετε η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναλη­θής, ανακαλείται η χορηγηθείσα προέγκριση καθώς και παύει η τυχόν ίδρυση και λειτουργία του καταστήματος.
 

Η προέγκριση χορηγείται από τα κατά νόμο αρμό­δια όργανα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά.

Δεν απαιτείται χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο δήμο για την ίδρυση Κ.Υ.Ε. λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών εφόσον:

 1. Πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδι­αφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου Κ.Υ.Ε., για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
 2. Πρόκειται για τις δραστηριότητες 18, 19 του άρ­θρου 1.

Για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας ο εν­διαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατό­τητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης στο δήμο, υπεύθυνες δηλώσεις του ενδιαφερομένου, του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού και του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου του Καταστήματος λια­νικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ανάλογα με την περίπτωση). Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως.

Για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών υποβάλλονται στον οι­κείο δήμο, σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) ή μέσω του ηλεκτρονικού ΕΚΕ (ERMIS-EUGO) τα εξής:

α) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου με την οποία γνωστοποιείται η ίδρυση και λειτουργία Καταστή­ματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών και δηλώνεται η συμμόρφωσή του με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην Υγειονομική Διάταξη αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/12 (ΦΕΚ 2718 Β’/2012) για τη λειτουργία επιχειρήσεων της Κατηγορίας ΙΙΙ.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του εποπτεύοντος ιδιώτη μη­χανικού με την οποία δηλώνεται ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το Κατάστημα, ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων και περιγράφονται αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέ­ρωση φακέλου άδειας δόμησης, προϋφιστάμενο κτίριο του 1955 κλπ).
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του υγειονομικώς και αγορα­νομικώς υπευθύνου του Καταστήματος με την οποία αποδέχεται τον ορισμό του (στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υγει­ονομικώς και αγορανομικώς υπεύθυνο).
δ) Το προβλεπόμενο παράβολο.
 

Ο οικείος δήμος με την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων γνωστοποίησης και του παραβόλου χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής γνωστοποί­ησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονο­μικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών Κατηγορίας ΙΙΙ της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/12 ΥΔ (ΦΕΚ 2718 Β’/2012) για μία ή περισσότερες δραστηριό­τητες.

Η βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το συγκεκριμένο Κατάστημα λιανι­κής διάθεσης τροφίμων και ποτών. Ο δήμος οφείλει να μη ζητά από τον ενδιαφερόμενο άλλα δικαιολογητικά πλέον των υπεύθυνων δηλώσεων και του παραβόλου, για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες του άρθρου 1.

Ο δήμος κοινοποιεί το έντυπο της γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας του συγκεκριμένου Καταστήμα­τος, εντός πέντε (5) ημερών, στην οικεία υπηρεσία δόμη­σης, την υγειονομική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και την πυροσβεστική υπηρεσία. Οι ανωτέρω υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων και η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, διενεργούν υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συ­νόλου των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με την παρούσα.

Σε περίπτωση που κατά τον δειγματοληπτικό ή τον έκτακτο έλεγχο διαπιστωθεί παράβαση η οποία δικαιολογεί την οριστική παύση της λειτουργίας του Καταστήματος ή την διακοπή της λειτουργίας του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο και διαπίστωσε την παράβαση, ενημερώνει σχετικά την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

Προϋπόθεση για την έναρξη της δραστηριότητας του Καταστήματος είναι η προηγούμενη έκδοση βεβαί­ωσης άσκησης επιτηδεύματος του ενδιαφερομένου από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.

δείτε επίσης
Έλεγχος καταστήματος για άδεια λειτουργιάς καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Κ.Υ.Ε.
Προδιαγραφές Αποχωρητηρίων (WC) Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος