ιατρειοΠριν την μίσθωση ή και αγορά ακινήτου για την εγκατάσταση και νόμιμη λειτουργία ιατρείου, οδοντιατρείου, πολυϊατρείου ή διαγνωστικού εργαστηρίου θα πρέπει να γίνεται έλεγχος από αρμόδιο μηχανικό για το εάν πληρούνται οι απαιτούμενες κατά περίπτωση προδιαγραφές όσο αφορά τους απαραίτητους χώρους, το εμβαδόν τους και τις ελάχιστες διαστάσεις, καθώς και την νομιμότητα τους και την χρήση τους σε σχέση με την οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης και λοιπών νομιμοποιητικών στοιχείων (τακτοποίηση, νομιμοποίηση κτλ). Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος το ακίνητο να θεωρηθεί ακατάλληλο για την χρήση ή να απαιτούνται ενέργειες που θα αυξήσουν το κόστος και τον χρόνο της άδειας λειτουργιάς.

Επίσης, θα πρέπει να αναζητηθούν και οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης της περιοχής του ακινήτου προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο.

Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία, θα πρέπει από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας (κανονισμός πολυκατοικίας) να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του φορέα, εκτός εάν από επίσημο έγγραφο αποδεικνύεται ότι το ιατρείο λειτουργούσε πριν την ισχύ του ΠΔ 84/2001.

Οι προδιαγραφές για την ίδρυση και άδεια λειτουργίας ιατρείου, οδοντιατρείου, πολυϊατρείου ή διαγνωστικού εργαστηρίου αναφέρονται στο παράρτημα Α και Β του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α ́ 2001) « όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 2302 Β’ 27.08.2014).

Δείτε τις προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ενδεικτικά, οι προδιαγραφές για την εγκατάσταση και νόμιμη άδεια λειτουργίας ιατρείου και οδοντιατρείου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα μετρικών στοιχείων (ΦΕΚ 70 Α ́ 2001, ΦΕΚ 2302 Β’ 27.08.2014)

πινακας μετρικων στοιχειων

Αντίστοιχες προδιαγραφές υπάρχουν για διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών, διαγνωστικά εργαστήρια απεικονίσεων, εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, διαγνωστικά εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής και πολυϊατρεία ή πολυοδοντιατρεία.

Αφού εξεταστούν τα παραπάνω, τότε ο μηχανικός:

  • εκδίδει βεβαίωση χρήσης γης από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο,
  • συντάσσει διάγραμμα κάτοψης του ακινήτου σε κλίμακα 1:50 στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι χώροι, ο προορισμός τους, το εμβαδόν τους και οι διαστάσεις τους. Επίσης βεβαιώνετε ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης, ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α του Π.Δ. 84/2001 καθώς και του Κτιριοδομικού Κανονισμού όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

άδεια λειτουργίας μικροβιολογικού εργαστηρίου