Διαδικασία Έκδοσης Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Για την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ακολουθείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις τεχνικές οδηγίες συγκεκριμένη διαδικασία που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Ανάθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης

Η ανάθεση γίνεται από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου κατόπιν πρόσκλησης στον Ενεργειακό Επιθεωρητή. Ο ενεργειακός επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου ως κατασκευασθέντος, μελέτη θερμομόνωσης (αν υπάρχει), σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά και δελτία αποστολής υλικών, κ.α.).

Ηλεκτρονική Απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου

Ο ενεργειακός επιθεωρητής επισκέπτεται την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, καταχωρεί τα γενικά στοιχεία του ακινήτου που πρόκειται να επιθεωρήσει και λαμβάνει ηλεκτρονικά έναν αριθμό πρωτοκόλλου από το πληροφοριακό σύστημα της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.

Προετοιμασία Ενεργειακής Επιθεώρησης

Κατά το στάδιο αυτό συλλέγονται και διατίθενται στον επιθεωρητή τα απαραίτητα στοιχεία για το κέλυφος και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου (π.χ. μελέτες και αρχιτεκτονικά σχέδια, σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων, λογαριασμοί ρεύματος, κ.α.).

Επιθεώρηση Κτιρίου

Κατά την επιθεώρηση κτιρίου, συλλέγονται αναλυτικά τα στοιχεία για το υπό επιθεώρηση κτίριο ή την κτιριακή μονάδα (κατοικία – διαμέρισμα, γραφείο, κατάστημα κτλ) κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης του ενεργειακού επιθεωρητή. Είναι σημαντικό, κατά την επιθεώρηση, να υπάρχει πρόσβαση σε όλους του χώρους του κτιρίου ή σε περίπτωση κτιριακής μονάδος, να υπάρχει πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους που την εξυπηρετούν (π.χ. λεβητοστάσιο πολυκατοικίας)

Υπολογισμοί & Ανάλυση Αποτελεσμάτων

Με την εισαγωγή των δεδομένων σε ειδικό λογισμικό και την εκτέλεση των υπολογισμών, προσδιορίζεται η ειδική ενεργειακή κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m2/έτος) του εξεταζόμενου κτιρίου, συγκρίνεται με την αντίστοιχη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και κατατάσσεται το εξεταζόμενο κτίριο σε μια ενεργειακή κατηγορία.

Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Με την ολοκλήρωση των υπολογισμών, ο επιθεωρητής υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Ε.Π.ΕΝ. το αρχείο δεδομένων (xml), το οποίο καταχωρείται, επίσης ηλεκτρονικά, στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων και εκδίδεται το Π.Ε.Α., το οποίο και παραδίδεται στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου.

Kόστος Έκδοσης Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω τηλέφωνα για να σας δώσουμε μια προσφορά για το κόστος της έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού σας (έκπτωση επί της νόμιμης αμοιβής έως και 50%) και να σας ενημερώσουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την διαδικασία που απαιτείται.

τηλ.  211 700 91 41  |  κιν.  6974 46 12 56
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ

Αποστολή μηνύματος